Vedtekter

Vedtekter for Comicopia AS
Sist revidert 27.06.2015

§ 1 Selskapets foretaksnavn skal være Comicopia AS.

§ 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Ski.

§ 3 Selskapets formål er fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom drift av tegneserierelaterte nettsteder, produksjon av tegneserier, og andre produkter som naturlig faller sammen med dette.

§ 4 Aksjekapitalen skal være på kr 80 000.

§ 5 Aksjens pålydende skal være kr 800.

§ 6 Selskapets styre skal ha fra 2 til 5 medlemmer. Styrets medlemmer velges for 1 år om gangen.

§ 7 Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Generalforsamlingen skal avholdes i Ski eller i Trondheim. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8 Årsberetningen og årsregnskapet skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte
2. Valg av styre
3. Vedtektsendringer
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle

§ 10 Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 31. mars.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor, og dersom dokumentet er egnet for skanning skal det også være distribuert elektronisk til aksjonærene gjennom intranett, dokumentserver eller annen egnet løsning.